Ministero della pubblica amministrazione

logo

BENVENUTI NELLA SCUOLA ITALIANA ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЙСЬКОЇ
ШКОЛИ
Vi diamo il benvenuto nella scuola italiana!
Vi consigliamo di reperire le informazioni sulla
localizzazione dell’Istituto scolastico più vicino al vostro
domicilio, a seconda del grado di scuola che dovrà
frequentare vostro figlio/a secondo l’ordinamento
scolastico italiano, così come specificato nella tabella
sottostante.
Informazioni dettagliate possono essere consultate
anche su:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Вітаємо вас в італійській школі!
Ми рекомендуємо Вам отримати інформацію про
розташування найближчої до вашого дому школи,
залежно від рівня школи, яку Ваша дитина має
відвідувати відповідно до італійської шкільної
системи, як зазначено в таблиці нижче.


Детальну інформацію також можна знайти на:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

 

LA SCUOLA IN ITALIA ШКОЛА В ІТАЛІЇ
• Asilo nido fino a 3 anni
• Scuola dell’infanzia da 3 a 6 anni
• Scuola primaria da 6 a 11 anni
• Scuola secondaria di 1° grado da 11 a 14 anni
• Scuola secondaria di 2° grado oltre 14 anni

● Дитячий садок (яслі) для дітей до 3 років
● Дитячий садок від 3 до 6 років
● Початкова школа від 6 до 11 років
● Загальноосвітня школа 1-го рівня від 11 до 14 років
● Загальноосвітня

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Per iscrivere i figli a scuola il genitore deve compilare il
modulo fornito dalla segreteria della scuola.
Se il genitore ha già i seguenti documenti, può
consegnarli alla segreteria:
✔ certificato di nascita
✔ certificato di vaccinazione
✔ dichiarazione della scuola frequentata nel paese
d’origine


In mancanza di questa documentazione, il genitore
autocertifica la data di nascita dell’alunno, la classe
frequentata dal figlio nel paese d’origine e tutte le altre
informazioni richieste.


Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:
✔ la scelta del tipo di scuola
✔ la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento
della religione cattolica

Щоб зарахувати дітей до школи, батьки повинні
заповнити форму, надану секретаріатом школи.
Якщо у батьків вже є такі документи, можна надати їх
до секретаріату:
✔ свідоцтво про народження
✔ довідка про щеплення
✔ довідку про школу, де дитина навчалася в
країні походження


У разі відсутності цих документів батьки самостійно
засвідчують дату народження учня, клас, який
відвідувала дитина в країні походження, та всю іншу
необхідну інформацію.


Під час реєстрації заповнюються форми для:
✔ вибору типу школи
✔ вибору того, вивчати католицьку релігію чи
ні

Potete iscrivere i vostri figli a scuola in qualunque
momento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate. Tutti i bambini hanno diritto a frequentare la scuola in Italia anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione.


Per il nido e le scuole dell’infanzia, non essendo scuola
dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazioni di profilassi.

Ви можете записати своїх дітей до школи в будь-який
час навчального року, навіть якщо шкільний процес
вже розпочався. Усі діти мають право відвідувати
школу в Італії, навіть якщо вони не дотримуються
правил перебування та вакцинації.
Для відвідування ясель та садка, оскільки це не
обов’язкова школа, необхідні профілактичні
щеплення.

 

CALENDARIO SCOLASTICO – ORARI – FREQUENZA ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР - РОЗКЛАД
УРОКІВ - ТРИВАЛІСТЬ

La scuola dura circa 9 mesi. Inizia intorno alla metà di
settembre e finisce circa a metà giugno. Asili nido e
scuole dell’infanzia sono aperti sino a fine giugno.
Ci sono due periodi di vacanza per tutte le scuole:
• due settimane circa, per le feste natalizie
• una settimana circa, per la Pasqua (quest’anno dal
14 al 19 aprile).


Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno
scolastico e dipendono dalle decisioni delle singole
scuole.


La scuola vi informerà del proprio calendario scolastico

Навчання триває близько 9 місяців. Воно
починається приблизно в середині вересня і
закінчується приблизно в середині червня. Ясла та
дошкільні заклади працюють до кінця червня.
Для всіх шкіл передбачено два періоди канікул:
• близько двох тижнів, на різдвяні свята
• близько тижня, на Великдень (цього року з 14
по 19 квітня).
Інші дні канікул розподіляються протягом
навчального року і залежать від рішень окремих
шкіл.


Школа повідомить вам свій шкільний календар

Le attività scolastiche si svolgono di norma nelle ore del mattino, ma in alcuni casi proseguono nel pomeriggio.
L’orario di ingresso e uscita variano a seconda del grado di scuola, del modello scelto dal genitore e
dell’organizzazione della singola scuola.


Chiedete alla scuola l’orario previsto per la frequenza di vostro figlio/a.

Навчання зазвичай відбувається вранці, але в деяких
випадках продовжується і вдень.
Час початку та закінчення уроків залежить від рівня
школи, моделі, обраної батьками, та організації
окремої школи.


Запитайте в школі очікуваний розклад уроків вашої
дитини.

Le assenze degli alunni devono sempre essere
giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Батьки або особи, що їх замінюють, мають надавати
пояснення причин відсутності учнів.

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA O SCELTA ALTERNATIVA
ВИВЧЕННЯ КАТОЛИЦЬКОЇ РЕЛІГІЇ АБО
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИБІР

Per una o due ore alla settimana, a seconda del grado
di scuola, è previsto l’insegnamento della religione
cattolica.
Al momento dell’iscrizione i genitori devono dichiarare
se scelgono di
✔ Avvalersi
✔ Non avvalersi
di tale insegnamento.

Викладання католицької релігії передбачається
протягом однієї або двох годин на тиждень, залежно
від рівня школи.
Під час реєстрації батьки повинні зазначити своє
рішення:
✔ погоджуватись
✔ не погоджуватись
на таке навчання

 

REFEZIONE E TRASPORTI ХАРЧУВАННЯ І ТРАНСПОРТ

Quando le attività didattiche proseguono nel pomeriggio, all’interno delle scuole è previsto il servizio di refezione scolastica. I genitori pagano per far consumare il pranzo al proprio figlio una retta diversa secondo il reddito della famiglia.
E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi di
salute o per motivi religiosi.
Per iscriversi alla refezione scolastica, nella maggior
parte dei casi, si deve fare richiesta al Comune dove si
ha il domicilio/residenza, tramite la scuola.


*Per eventuali altre domande o per qualsiasi altro
problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

Коли навчання триває також у другій половині дня, у
школах надається харчування. Батьки вносять різну
оплату за обід своєї дитини відповідно до рівня
доходів сім’ї.
Є можливість просити про спеціальну дієту за станом
здоров'я або з релігійних мотивів.
Щоб отримувати харчування у школі, у більшості
випадків необхідно подати запит до муніципалітету,
де ви маєте місце проживання, через школу.


* З будь-яких інших питань або проблем звертайтеся
до секретаріату школи.

 

IL FIGLIO/A NON SA L’ITALIANO СИН/ДОНЬКА НЕ ЗНАЮТЬ
ІТАЛІЙСЬКОЇ
Se vostro figlio/a non conosce la lingua italiana, la
scuola organizzerà attività di insegnamento dell’italiano
orale e scritto; i progetti saranno svolti individualmente
o in piccolo gruppo. Per raggiungere tale obiettivo gli
Istituti Scolastici si avvarranno dei propri docenti e di
tutte le risorse di cui il territorio potrà disporre.

Якщо ваша дитина не знає італійської мови, школа
організовує усне та письмове навчання італійської
мови; проекти будуть виконуватися індивідуально
або в невеликих групах. Для досягнення цієї мети
школи використовуватимуть своїх вчителів і всі
ресурси, які буде мати у своєму розпорядженні
відповідна територіальна адміністрація.

 

RIUNIONI TRA GENITORI E INSEGNANTI ЗУСТРІЧІ БАТЬКІВ І ВЧИТЕЛІВ
Gli insegnanti periodicamente incontrano i genitori per
parlare con loro del programma della classe, dei loro
figli, delle loro difficoltà e progressi.
Questi momenti di incontro sono molto importanti
perché la scuola e la famiglia possono collaborare anche al fine di un buon inserimento e inclusione nel nuovo contesto.
Ogni insegnante comunica ai genitori il giorno e l’ora in cui può incontrarli. Anche i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti.

Вчителі періодично зустрічаються з батьками, щоб
поговорити з ними про навчальні програми, про їхніх
дітей, їхні труднощі та успіхи.
Ці моменти зустрічі дуже важливі, тому що школа та
сім’я можуть співпрацювати також з метою якісної
залученості та інтеграції в новий контекст.
Кожен вчитель повідомляє батькам день і час, коли
вони можуть зустрітися з ним. Батьки також можуть
попросити про співбесіду з вчителями.

 

VALUTAZIONE ОЦІНКИ
Ogni anno scolastico è diviso in trimestri o quadrimestri.
Al termine del trimestre o del quadrimestre gli
insegnanti effettuano una valutazione dei risultati
scolastici degli alunni e preparano un “documento di
valutazione” che viene consegnato alla famiglia.
Le valutazioni sono espresse con un giudizio descrittivo nella scuola primaria e in decimi con voti da 1 a 10 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Кожен навчальний рік ділиться на триместри або
чверті.
Наприкінці триместру чи чверті вчителі проводять
оцінку навчальних результатів учнів та готують
«оціночний документ», який передається родині.
Оцінки виражаються описовим судженням у
початковій школі та оцінками від 1 до 10 у молодших
і старших класах середньої освіти.

 

NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA ЯСЛІ ТА МОЛОДША ШКОЛА

In Italia la frequenza dei bambini al nido e alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria. Si consiglia comunque l’iscrizione e la frequenza. In alcuni casi è opportuno un inserimento graduale, con un orario ridotto nel primo periodo. Non essendo scuola dell’obbligo non ci sono particolari vincoli di orario. E’ possibile iniziare con una frequenza mattutina per arrivare gradualmente alle 40 ore settimanali. Poiché questo aspetto è fortemente influenzato dalle caratteristiche del bambino, si consiglia di condividere con le insegnanti le modalità di inserimento nella scuola.

В Італії відвідування молодших шкіл і садків не є
обов’язковим. Проте запис та відвідування
рекомендуються. У деяких випадках рекомендується
поступове залучення, зі зменшеною кількістю годин
на початку. Оскільки школа не є обов’язковою,
особливих обмежень у часі немає. Можна починати з
ранкових відвідувань, поступово досягаючи 40 годин
на тиждень. Оскільки на цей аспект сильно
впливають особливості дитини, доцільно поділитися
з вчителями способами залучення дитини в школу.

 

SCUOLA PRIMARIA ПОЧАТКОВА ШКОЛА

In molte scuole i genitori possono scegliere fra diversi
orari e organizzazione scolastica:
✔ classe a “tempo pieno”: 40 ore settimanali (di
solito dal lunedì al venerdì (come esempio dalle 8
alle 16 - orario dipendente dalla singola scuola),
con la possibilità del servizio mensa
✔ classe a “tempo normale”: 24, 27 o 30 ore
settimanali. In questo caso con un numero di pomeriggi variabile a seconda dell'organizzazione
della scuola.


Le discipline previste sono: Lingua italiana, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Tecnologia e informatica, Inglese, Arte e immagine, Scienze motorie, Educazione musicale, Religione (oppure materia alternativa)


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale
scolastico occorrente.

У багатьох школах батьки можуть вибирати між
різними розкладами та розпорядком школи:
✔ режим «повний робочий день»: 40 годин на
тиждень (зазвичай з понеділка по п'ятницю
(як приклад, з 8 до 16 - в залежності від
окремої школи), з можливістю шкільного
харчування
✔ режим «звичайний час»: 24, 27 або 30 годин
на тиждень. У цьому випадку зі змінноюкількістю днів в залежності від розпорядку
школи.


Передбачені дисципліни: італійська мова,
математика, природознавство, історія, географія,
технології та інформаційні технології, англійська
мова, мистецтво та образотворчість, фізичне
виховання, музична освіта, релігія (або
альтернативний предмет)


* Запитайте в учителів список необхідних шкільних
матеріалів.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 1-ГО
СТУПЕНЯ (молодша середня школа)

La scuola secondaria di primo grado prevede 30 ore
settimanali, In alcune scuole è possibile un tempo
prolungato che può prevedere fino a 36/40 ore
settimanali con dei rientri pomeridiani.
Nella scuola secondaria di primo grado le discipline di
previste sono: Italiano, storia, geografia; Matematica e scienze; Tecnologia; Inglese; Seconda lingua
comunitaria; Arte e immagine; Scienze motorie e
sportive; Musica, Religione cattolica (oppure materia
alternativa).
Per gli alunni stranieri neo-arrivati è possibile utilizzare le 2 ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l’insegnamento della lingua italiana.


Dopo la scuola secondaria di 1° grado, i ragazzi devono frequentare almeno 2 anni di scuola secondaria di 2°grado o corsi professionali.


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale
scolastico occorrente.

У такій школі передбачено 30 навчальних годин на
тиждень. У деяких школах можливий подовжений
час, що передбачає до 36/40 годин на тиждень із
поверненням у другій половині дня.
У молодшій середній школі передбачені наступні
предмети: італійська мова, історія, географія;
Математика і природознавство; Технологія;
англійська; Друга іноземна мова; Мистецтво та
образотворче мистецтво; Фізичне виховання та
спорт; Музика, католицька релігія (або
альтернативний предмет).
Для новоприбулих іноземних учнів є можливість
використовувати 2 години другої іноземної мови для
покращення володіння італійською мовою.


Після закінчення загальноосвітньої школи 1-го рівня
діти повинні відвідувати не менше 2-х років
загальноосвітньої школи 2-го рівня або курси
професійної підготовки.


* Запитайте в учителів список необхідних шкільних
матеріалів.

 

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 2-ГО
РІВНЯ (старша середня школа)

Le scuole secondarie di secondo grado si differenziano
in Istituti professionali, Istituti tecnici e Licei. All’interno di queste tipologie possono essere scelti indirizzi specifici, cioè percorsi che approfondiscono alcune discipline, legate all’ambito di maggior interesse per lo studente.
Gli istituti professionali si caratterizzano per uno stretto contatto con il mondo del lavoro e per percorsi che valorizzano anche materie di studio pratiche, mentre i tecnici ed i licei sono più orientate verso saperi teorici, per quanto i tecnici offrono apprendimenti con specifico taglio laboratoriale.


*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale
scolastico occorrente.

Старші середні школи поділяються на професійні
інститути, технічні інститути та ліцеї. З-поміж цих
типів можна вибирати конкретні напрямки, тобто
напрямки, які поглиблюють вивчення певних
дисципліни, пов’язані зі сферою, яка найбільше
цікавить учня.
Професійні інститути характеризуються тісним
контактом з ринком праці та напрямками, які також
покращують практичні навички, тоді як технікуми та
ліцеї більше орієнтовані на теоретичні знання, не
дивлячись на те, що технікуми пропонують навчання
із особливим робочим підходом.


* Запитайте в учителів список необхідних шкільних
матеріалів.

 

 

Allegati:
Scarica questo file (ISCRIZIONE.pdf)ISCRIZIONE.pdf178 kB